Međunarodna organizacija za normizaciju ISO objavila je dana 12.3.2018. godine novu normu ISO 45001; Occupational health and safety management systems koja je zamijenila normu BS OHSAS 18001:2007. Na isti datum britanska norma BS OHSAS 18001:2007 je povučena. Prijelazno razdoblje za primjenu norme za organizacije koje imaju uspostavljene sustave prema zatjevima norme BS OHSAS 18001 iznosi tri godine (do 12.3.2021.), nakon čega certifikati izdani prema normi BS OHSAS 18001 prestaju važiti.

Prema izvornom planu aktivnosti ISO 45001 trebao je biti objavljen još u listopadu 2016., ali nakon prvog nacrta prikupljeno je oko 3000 primjedbi sa svih U izradi norme ISO 45001 sudjelovale su 74 zemlje i 17 organizacija iz krajeva svijeta.